Sekcia finančného práva

Potenciálne témy pre výskum v oblasti Finančného práva

Pre etapy doktorandského a raného post-doktorandského štúdia je typické, že výskumník ešte len skúma existujúci priestor pre svoju vedeckú aktivitu. Cieľom sekcie je umožniť vystupujúcim, aby predstavili témy výskumu, ktorým sa aktuálne venujú, prípadne ktorým sa chcú venovať v najbližšej budúcnosti a získali spätnú väzbu k zvažovaným metódam výskumu. Akcent nie je kladený na predstavovanie hotových myšlienok a záverov výskumu, ale na predstavovanie konceptov s potenciálom pre ďalší vývoj. Vítané sú príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
JUDr. Simona Heseková, PhD.