Sekcia medzinárodného práva a práva Európskej únie

Spôsoby riešenia nadnárodných a medzinárodných sporov

Globalizovaný svet predstavuje osobitnú výzvu v rámci rôznych právnych systémov, či už domácich, medzinárodných alebo európskych. V súčasnosti tieto systémy čelia krízam, akými sú ruská agresia na Ukrajine, energetická kríza, kríza v ochrane životného prostredia, ako aj javy, ktoré sú s týmito fenoménmi priamo spojené. Príkladom nech sú: zintenzívnenie migrácie, legálnej i nelegálnej a ekonomickej výmeny, ktoré sú neodmysliteľnými dôsledkami globalizovaného prostredia. Z týchto dôvodov sa tak národné režimy dostávajú do nevyhnutnej interakcie, napr. v oblasti rodinného práva, majetkového práva, zmluvného práva, priestupkového práva a zodpovednosti za škodu.


Tieto faktory sú samy osebe buď spormi, alebo môžu spôsobiť spory ako vedľajší dôsledok. Spory ako také sú považované za negatívny jav vo všetkých oblastiach práva a právo sa snaží ich negatívne dôsledky riešiť, kompenzovať, prípadne presadzovať rôzne spôsoby ich riešenia. Vzhľadom na povahu týchto faktorov je podstatným záujmom medzinárodného verejného, medzinárodného súkromného práva a práva Európskej únie poskytnúť riešenia sporov spôsobom, ktorý je v súlade s imanentnými princípmi, ktoré sú charakteristické pre každú spomínanú oblasť práva.


Cieľom tejto sekcie je poskytnúť fórum pre interdisciplinárnu interakciu medzi výskumníkmi medzinárodného práva verejného, medzinárodného práva súkromného a práva Európskej únie v oblasti riešenia sporov a rôznych nástrojov presadzovania záväzkov vyplývajúcich zo sporov a otázok zodpovednosti.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.