Sekcia obchodného práva

Pracovný návrh paragrafového znenia všeobecnej právnej úpravy právnických osôb v zrkadle korporačnej teórie a praxe

Sekcia je zameraná na výkladovú a aplikačnú polemiku nad všeobecnou reglementáciou právnických osôb, ktorú predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na verejnú diskusiu v marci 2022. Tento materiál prináša viaceré zásadné koncepčné zmeny spočívajúce (okrem iného) v upustení od diferencie medzi konaním v mene spoločnosti a konaním za spoločnosť, ďalej v tom, že pôvodné inštitúty (napr. odborná starostlivosť) nahrádza novou právnou úpravou a terminológiou (povinnosť konať svedomito) a zároveň čiastočne prelamuje právnu istotu štatutárneho orgánu vo vzťahu k dynamike uplatňovania nárokov spoločnosti, ktoré jej vyplývajú z porušenia povinností štatutára pri výkone funkcie.

Garanti sekcie: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. a doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Koordinátori sekcie: JUDr. Dominika Pintérová, PhD.