Sekcia obchodného práva a hospodárskeho práva

Súčasný pohľad na výhody a nevýhody jednotlivých
právnych foriem obchodných spoločností

Cieľom sekcie venovanej obchodnému právu je ,,aktualizovať pohľad“ na výhody a nevýhody jednotlivých právnych foriem obchodných spoločností, pretože rozhodovanie zakladateľov sa už dávno primárne neodvíja od ,,tradičných“ argumentov o priaznivej výške základného imania alebo rozsahu ručenia spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným. Účastníci konferencie budú mať široký priestor identifikovať a akcentovať akékoľvek aspekty právnej úpravy v iných formách obchodných spoločností, ktoré považujú za právne či ekonomicky ústretové a tým ,,atraktívne“ pre zakladateľov, pričom vítaná je aj interdisciplinárna optika (napr. otázka daňovej optimalizácie pri rozhodovaní medzi osobnou a kapitálovou obchodnou spoločnosťou). Vytvorenie ,,súčasnejšieho pohľadu“ na právo obchodných spoločností je (okrem iného) zaujímavé tiež z dôvodu, že aj keď napr. počet novovytvorených jednoduchých spoločností na akcie nesplnil očakávania zákonodarcu, tak v siedmom roku účinnosti dotknutej právnej úpravy už ide o aklimatizovanú právnu formu a viaceré ustanovenia sa ukázali ako lepšie reflektujúce požiadavky nastupujúcej generácie podnikateľov (napr. flexibilnejšie ,,nastavenie“ pôsobenia členov štatutárneho orgánu j.s.a. mimo spoločnosti, ktoré by v niektorých iných právnych formách nebolo možné kvôli porušovaniu zákazu konkurencie). Napriek tomu, že jadro komunikácie sa zrejme bude sústrediť na obchodné spoločnosti, účastníci konferencie sa môžu vo svojich príspevkoch zaoberať aj družstvom (okrem iného) zohľadňujúc to, že niektoré z ťažiskových podnikateľských subjektov v Slovenskej republike majú práve túto právnu formu.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.