Sekcia právnych dejín, teórie práva a sociálnych vied, rímskeho, kánonického a cirkevného práva

Premeny vlastníckeho práva

Téma sekcie sa zameriava na historický vývoj vzťahu právnej Sekcia sa bude zameriavať na historický vývoj vlastníckeho práva a jeho premeny v závislosti od spoločenských zmien, od čias rímskeho práva až po súčasnosť. Sú to práve súkromnoprávne vzťahy, ktorých princípy určujú charakter jednotlivých spoločenských formácií, ako boli po páde Rímskej ríše feudalizmus, kapitalizmus a socializmus. Aj v rámci týchto formácií je možné sledovať jednotlivé vývinové etapy a aj súčasnosť prináša aktuálne výzvy pre vlastnícke právo, jeho charakter a ochranu. Týmito výzvami sú hospodárske zmeny po roku 2008, bezpečnostná situácia vo svete, či digitalizácia.“

Garanti sekcie: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. a doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

Koordinátori sekcie: Mgr. Marián Šuška