Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta organizuje 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2022“. Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. dňa 24. júna 2022 a uskutoční sa hybridnou formou, t. j. prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave a súčasne aj audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS. Konferencia je určená všetkým doktorandom, vedeckým a vedecko-pedagogickým pracovníkom v odbore právo, ktorí doposiaľ nezískali vedecko-pedagogický titul docent.Partneri

partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo