Konferenčný poplatok

  • 70,- EUR (vrátane DPH)
  • poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa na konferenciu.
  • 50,- EUR (vrátane DPH) pre pasívneho účastníka
  • Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.