Konferenčný poplatok

  • 99 € (vrátane DPH) – prezenčná účasť
  • 80 € (vrátane DPH) – online účasť
  • poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa na konferenciu.
  • Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.