Program

Doprava na konferenciu

Doprava do Účelového zariadenia NR SR Častá – Papiernička je individuálna.

V zariadení je možnosť parkovania v celom areáli. 

Pre tých, čo prídu z Bratislavy autobusom, tu nájdete: cestovný poriadok.

Zastávka: Častá – rázcestie Píla. Do účelového zariadenia sú to ešte 3 km. V prípade potreby máme k dispozícii auto, ktoré vás dopraví z uvedenej zastávky do zariadenia – objednať prepravu môžete na t. č. 0905 297 027.

22. marec 2024 (piatok)

Registrácia účastníkov: od 8.00 

Coffee break: k dispozícii od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 19.00 na recepcii pri vstupe a dole pri Kinosále

Obed:  v čase od 12.00 do 13.00

Ubytovanie: kľúče k dispozícii na recepcii od 15.30

Úschova batožiny: Salónik

Prednáška v Kinosále: 18.00  19.00 (Juraj Vačok)

Večera: v čase od 19.00 do 20.00

2. večera: 22.00 (kapustnica)

Večerný program: DJ Johnny de City

Názov témy sekcie: ,,Aktuálne otázky filozofie a praxe ľudských práv“

Čas trvania sekcie: 9.00 – 12.00 

Miestnosť: Kongresová sála

Rokovací jazyk: SK, CZ, EN

1. Daniel Barták  „Jeremy Bentham a kritika prirodzených práv“

2. Marcin Dorochowicz Požiadavka zriadenia súdu zákonom (čl. 6 Dohovoru) a hrubé porušenie vnútroštátneho práva
v najnovšej judikatúre ESĽP

 

3. Vincent Bujňák „Pozastavenie účinnosti právneho predpisu pred jeho vyhlásením

 

4. Martin Turčan „K vzťahu utilitarizmu a ľudských práv“ – diskusný príspevok

5. Sára Majerová „Súčasne trendy v postoji katolíckej cirkvi k LGBTIQ+ problematike

6. František Pažitný, Daniel Takács „Formálna kontrola ústavnosti ako nástroj ochrany základných práv poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

7. Samuel Cibik „Je rozpočtová zodpovednosť právom tretej generácie?“

8. Marián Ruňanin „K aktuálnej polemike slobody prejavu na akademickej pôde

9. Branislav Korec „Je monitorovanie komunikácií na sociálnych sieťach štátnymi orgánmi ústavnokomforné?

10. Peter Serina „Výzvy disciplinárneho konania SAK

11. Petr Šuráň „Základní práva zvířat pohledem judikatury švýcarského ústavního soudnictví

12. Martina Babušíková „Znevýhodňovanie detí narodených prostredníctvom surogácie – otázka osobného statusu a identity v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva

13. Csilla Szomolaiová „Ideály olympijského hnutia, reálne problémy sveta: Pravidlo 50.2 Olympijskej charty a sloboda prejavu športovcov

14. Martin Búran Normotvorba obcí a miest ako jednotiek územnej samosprávy – charakter, úskalia i výzvy do budúcnosti(študent 5. ročníka)

Názov témy sekcie: ,,Aktuálne otázky medzinárodného environmentálneho práva – skrz pohľad medzinárodného práva verejného a medzinárodného práva súkromného“

Čas trvania sekcie: 10.30 – 12.00 

Miestnosť: Zasadačka 1

Rokovací jazyk: SK, CZ, EN

1. Olena Gulak  „Implementácia medzinárodných štandardov pri vytváraní primeranej úrovne právnej zodpovednosti za korupčné trestné činy v oblasti pozemkových vzťahov na Ukrajine“  (ON-LINE)

2. Yuliia Krasnova „Medzinárodné právne zásady na zabezpečenie bezpečnosti životného prostredia“  (ON-LINE)

3. Liudmyla Golovko „Medzinárodnoprávna úprava ochrany životného prostredia počas ozbrojených konfliktov“

4. Lukáš Mareček „Ničenie životného prostredia počas ozbrojeného konfliktu: pohľad medzinárodného práva verejného, súkromného a procesného v kontexte konfliktu na Ukrajine vo vzťahu k slovenskému súdnemu systému“

5. Lea Mezeiová „Právna úprava záväzkov vyplývajúcich z poškodenia životného prostredia s väzbou k viacerým právnym poriadkom“

6. Ondrej Ružička „Medzinárodná správa územia ako spôsob ochrany životného prostredia“

7. Petra Paľuchová „Ochrana zvierat počas ozbrojených konfliktov“ 

8. Bianka Bachratá „Ochrana práv transrodových ľudí na medzinárodnej úrovni – súčasné výzvy“  (študentka 5. ročníka)

Názov témy sekcie: ,,Ochrana a garancie práv a legitímnych záujmov v dejinách práva“

Čas trvania sekcie: 13.00 – 14.30

Miestnosť: Kongresová sála

Rokovací jazyk: SK, CZ, EN

1. Valéria Terézia Dančiaková „Sk 16, 16 – 40 – epizóda vo Filipách v kontexte rímskeho práva“

2. Veronika Pétiová „Obeť v kauzách sexuálneho zneužívania“

3. Frederika Vešelényiová „Legislatívne ukotvenie ústavnej starostlivosti o maloletých na Slovensku v 20. storočí“

4. Jakub Jankovič „Právne nástroje boja proti maďarskej iredente v medzivojnovom období na Slovensku“

5. Peter Sýkora „Princíp spoluúčasti a spoluzodpovednosti na riadení v Cirkvi a v civilnej spoločnosti“

Názov témy sekcie: ,,Európska únia ako trendsetter v digitálnej regulácii“

Čas trvania sekcie: 14.30 – 17.00

Miestnosť: Zasadačka 1

Rokovací jazyk: SK, CZ, EN

1. Michał Ochociński Občianskoprávna ochrana spotrebiteľského úveru príjemcu – právne porovnanie smernice 2008/48/ES a smernice 2023/2225 (smernica o spotrebiteľských úveroch 2) v kontexte digitalizácie. Poznámky de lege lata a de lege ferenda

2. Krzysztof Krzystek „Spoločné investície do vysokokapacitných sietí a európska politika fúzií“

3. Mariana Bieliková „Trilógia judikátov k transatlantickým prenosom osobných údajov“

4. Silvia Kratochvilova „Zodpovednosť online platforiem pri porušovaní autorského práva online“

5. Matúš Mesarčík „Dezinformácie ako nelegálny alebo škodlivý obsah z pohľadu regulácie“

6. Zoltán Gyurász „Théseov paradox v kontexte autonómných vozidiel (zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom)“

7. Petra Dražová „Trestnoprávne aspekty etického hackingu“

Názov témy sekcie: ,,Aktuálne otázky vo verejnej správe“

Čas trvania sekcie: 14.30 – 17.00

Miestnosť: Kongresová sála

Rokovací jazyk: SK, CZ, EN

1. Martin Krajči „Príslušnosť Vojenskej polície na blokové konanie“

2. Viera Jakušová „Aktuálne otázky dodatočného povolenia stavby“

3. Marisstella Čurná „Administratívnoprávne aspekty zásahov do vlastníckych práv k pozemkom na účely budovania líniových stavieb“ (študentka 5. ročníka)

4. Maroš Pavlovič „Krajinné plánovanie ako predpoklad efektívneho vykonávania pozemkových úprav“ 

5. Tomáš Garžík „Perspektívy vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti notárov“

6. Henrich Meňky „Dozor nad reklamov liekov vo svetle najnovšej rozhodovacej cinnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv“

7. Šimon Bleho „Zaisťovanie majetku na základe Zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií“

8. Kristína Slámková „Výzvy aktívnych odberateľov na trhu s elektrinou“

9. Lenka Šutaríková „Právna úprava zásobovania pitnou vodou v Žilinskom kraji“

10. Peter Zmeko „Reakcia Slovenska na pandémiu COVID-19. Analýza stavu pred prvou vlnou a opatrení prijatých počas prvej vlny.“

Názov témy sekcie: ,,Premeny obchodných spoločností podľa novej právnej úpravy a (súvisiace) aktuálne otázky finančného práva a práva obchodných spoločností“

Čas trvania sekcie: 14.00 – 17.00

Miestnosť: Zasadačka 2

Rokovací jazyk: SK, CZ, EN

1. Barbora Grambličková „Boj proti zneužívajúcim praktikám pri cezhraničných premenách“

2. Natália Priateľová „Príslušnosť notára overovať zákonnosť cezhraničných premien v kontexte vyhýbania sa daňovým povinnostiam“

3. Júlia Hoffmanová „Globálna minimálna daň ako prostriedok boja proti daňovým únikom“

4. Dominik Nagy „Právne požiadavky holdingových spoločností“

5. Viktória Andrásiová „Myslí slovenská legislatíva na startupy?“

6. Regina Šťastová „Poskytovanie finančnej asistencie obchodnou spoločnosťou v kontexte nových legislatívnych zmien“

7. Richard Laura, Juraj Plaza „Nelegálne zamestnaný živnostník: ako prejsť objednávateľovi cez rozum a dostať ho na čiernu listinu nelegálnych zamestnávateľov“

8. Aneta Steinhüblová „Aktuálne výzvy pre správu dane z pridanej hodnoty na Slovensku“

9. Maroš Katkovčin „Prechodné režimy uplatňovania Nariadenia MiCA“

10. Peter Beňo „Pripravované zmeny v regulácii platobných služieb“

11. Mária Potančoková „Aplikácia AML predpisov ad absurdum – analýza vo svetle možných príčin alebo the law of unintended consequences“

12. Dominika Pintérová „Integrácia umelej inteligencie (AI) do štatutárnych a dozorných orgánov obchodných spoločností“

13. Kristína Verešpejová „Uznateľnosť výdavkov v dani z príjmov“ (študentka 5. ročníka)

14. Ľubica Kubíková „Aktuálne výzvy premiestnenia sídla spoločnosti“ (študentka 5. ročníka)

15. Marek Vyčítal Zmluva o obchodnom zastúpení so zreteľom na obmedzenie vôle strán, osobitne pri jej skončení“ (študent 5. ročníka)

Názov témy sekcie: ,,Hodnota ženy v spoločnosti“

Čas trvania sekcie: 09.00 – 11.00

Miestnosť: Zasadačka 2

Rokovací jazyk: SK, CZ, EN

1. Ana Medzmariashvili Vplyv dohody o pridružení na gruzínsku legislatívu z hľadiska posilnenia
pracovných práv žien“

2. Simona Dušeková Schuszteková Postavenie zamestnankyne ako ženy a matky“

3. Natália Kalinák „Ochrana tehotných žien pri skončení pracovného pomeru“

4. Ivana Semanová „Vplyv rodových stereotypov na ženu v pracovnom prostredí“

5. Petra Žárská „Ženy: Inovátorky a Tvorkyne“

6. Barbara Faktor Pavlíková „Vplyv krízových situácií na ženy na trhu práce“

7. Nikola Bezáková „Generálna prezumpcia ženy ako kritickej účastníčky pracovnoprávnych vzťahov“

8. Ádám Sípos „Rodová rovnosť pri výkone neštandardnej práce: realita alebo fikcia?“

9. Barbora Švedová, Juraj Plaza „Rozdielna pláca za rovnakú prácu: Gender pay gap na Slovensku“

10. Denisa Homola Nevická „Novinky v oblasti rodovej rovnosti v EÚ“

Názov témy sekcie: ,,Spoluvlastníctvo – právnoteoretické a právne limity“

Čas trvania sekcie: 11.00 – 14.00

Miestnosť: Zasadačka 2

Rokovací jazyk: SK, CZ, EN

1. Aneta Jančíková „Procesní společenství povinného a manžela povinného v exekuci“

2. Tamara Čipková, Petronela Luprichová Cvengrošová „Zverenecké fondy“

3. Laura Fotopulosová „Procesnoprávne aspekty súvisiace s inštitútom spoluvlastníctva“

4. Viktória Jančárová „Masa BSM ako predmet exekučného konania“

5. Dávid Maukš „Spoločný závet manželov“

6. Alexandra Mišinová „Regulácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov“

7. Štefan Horony „Odporovateľnosť právnych úkonov manželov“

8. Matúš Janidžár „Predmanželská zmluva“

9. Martin Hrčka „Zriadenie vecného bremena podielovým spoluvlastníkom v prospech druhého podielového spoluvlastníka“

Názov témy sekcie: ,,Právny štát a trestné právo“

Čas trvania sekcie: 09.00 – 16.10

Miestnosť: Kinosála

Rokovací jazyk: SK, CZ, EN

Jozef Čentéš – Úvodné slovo

1. Rastislav Remeta „Aktuálne otázky zaisťovania nástrojov a výnosov z trestnej činnosti“

2. Jiří Mulák „Několik poznámek k trestním sazbám a k mimořádnému snížení trestu odnětí svobody“

3. Jeannette Chovanová „Spolupracujúci obvinený v trestnom konaní“

4. Marek Dvořák „Pachové stopy v kontextu práva na spravedlivý proces“

5. Karin Vrtíková, Ivana Mokrá „Quo vadis kolúzna väzba“

6. Stanislav Mihálik, Maximilián Kiko „Uplatňovanie materiálneho korektívu pri vybraných trestných činoch násilnej kriminality“

10.10 – 10.20         Diskusia

10.20 – 10.40        Coffee break

7. Markéta Kajfoszová, Kateřina Kolářová  „Postavení agenta v trestním řízení“

8. David Texl „Význam přípravného řízení pro dokazování v trestním řízení“

9. Irena Bihariová „Nová politika trestania z pohľadu vybraných princípov právneho štátu“

10. Lukáš Turay, Matúš Kováč „Premlčanie trestného stíhania a právny štát“

11. Roland Hochmann, Daniel Richter „Premlčanie trestného stíhania ako imanentná súčasť právneho štátu“

12. Erik Ploth, Dominik Pindes „Porovnanie právnej úpravy trestných činov proti majetku v Slovenskej republike s vybranými krajinami Európskej únie“

11.50 – 12.00          Disklusia

12.00 – 13.00         Obed

13. Juraj Kornhauser „Aplikácia zásady ne bis in idem pri stíhaní daňových trestných činov“

14. Filip Richter „Daňový únik optikou trestného práva“

15. Patrícia Krásná „Virtuálna identita a s ňou spojené riziká pri vyšetrovaní“

16. Denisa Hamranová „Drogové trestné činy vo svetle novely Trestného zákona“

17. Michal Andrýsek „Nová právna úprava drogových trestných činov“

18. Lenka Miklóssyová, Alžbeta Šimeková Kriminalizácia interrupcií v USA

19. Samuel Marr „Trestné činy proti pedagogickým zamestnancom z pohľadu prokurátora“

14.10 – 14.20         Diskusia

14.20 – 14.40         Coffee break

20. Jakub Ľorko, Lucia Vasilik „Rodovo-responzívne programy vo väzenskom prostredí“

21. Rudolf Cádra „Úvahy k existencií Úradu špeciálnej prokuratúry“

22. Michal Rampášek „Obstarávanie digitálnych dôkazov advokátom“

23. Marek Adamkovič „Ako ďalej pri prípustnosti súkromných obrazovo-zvukových záznamov v trestnom konaní?“

24. Barbora Klúčiková, Michaela Vilhanová „Detencia v aplikačnej praxi“

25. Alexandra Podlipová, Maximilián Kiko „Trestný čin ohovárania v teórii a aplikačnej praxi“

26. Alex Želinský „Postavenie a úloha Ústavného súdu pri ochrane právneho štátu – aktuálne otázky spojené s trestným právom“

27. Agáta Bajčíková „Koncepcia restoratívnej justície a posúdenie jej vplyvu na páchateľov a obete trestných činov proti životu a zdraviu“ (študentka 5. ročníka)

16.00 – 16.10         Diskusia

Názov témy sekcie: ,,Demokracia ako spoločná hodnota Európskej únie a jej členských štátov“

Čas trvania sekcie: 13.00 – 14.30

Miestnosť: Zasadačka 1

Rokovací jazyk: EN

1. Sára Kiššová „Presadzovanie hodnoty demokracie Európskou úniou“ 

2. Igor Sloboda „Opatrenia na ochranu demokracie: Nový právny rámec regulácie záujmov tretích krajín vo svetle aktuálnych výziev“ 

3. Edita Filadelfiová „Nerešpektovanie hodnôt EÚ – využitie článku 7“ 

4. Adam Máčaj „Nezasahovanie do demokratickej diskusie – Európsky súd pre ľudské práva a jeho prístup k politicky kontroverzným otázkam v Poľsku“ 

5. Martin Šimkovič „Ochrana demokratických hodnôt v kontexte judikatúry Súdneho dvora Európskej únie“ 

Názov témy sekcie: ,,Výzvy pre environmentálne právo“

Čas trvania sekcie: 09.00 – 10.30

Miestnosť: Zasadačka 1

Rokovací jazyk: EN

1. Matúš Michalovič „Právna úprava postihovania protiprávnych činov proti životnému prostrediu: kontrast pokroku EÚ s prístupom Slovenska“ 

2. Michal Kiča „Participácia verejnosti pri schvaľovaní a prieskume strategických dokumentov podľa práva Európskej únie“

3. Alžbeta Zemanová „Sankčné mechanizmy na úseku odpadového hospodárstva: Analýza a porovnanie Slovenskej republiky a Rakúskej republiky“ 

4. Wojciech Iskra „Právo Európskej únie na boj proti trestným činom proti životnému prostrediu podľa smernice 2008/99/ES s osobitným dôrazom na nové ustanovenia o trestných činoch proti životnému prostrediu“ 

5. Maciej Bujalski „Hľadanie finálnej podoby ekologického práva predaja o rôznych prístupoch k zmene smernice o predaji tovaru s cieľom podporiť obehové hospodárstvo“ 

23. marec 2024 (sobota)

Raňajky: 8.00 – 9.00

Oficiálne ukončenie konferencie: Informácia vedenia PraF UK o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie ,,Bratislavské právnické fórum 2024″ a o konaní budúcoročnej medzinárodnej vedeckej konferencie ,,Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2025″. Informácie a pokyny pre autorov o publikácii príspevkov v zborníku

Ubytovanie: uvoľnenie izieb do 9.00 (odovzdať kľúče na recepcii)