Pokyny k príspevku

TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU:

Príspevok je potrebné odoslať do 27. júla 2022 cez elektronický registračný systém. Formálna úprava príspevku podľa šablóny príspevku zverejnenej nižšie. Príspevky, ktoré nebudú spĺňať po formálnej stránke náležitosti podľa šablóny, nebudú publikované v zborníku konferencie.

Šablóny príspevku:

  1. šablóna pre príspevok v slovenskom alebo českom jazyku

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP:

Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie s prideleným číslom ISBN, ktorý bude vydaný v elektronickej CD forme a bude trvalo dostupný na webovej stránke konferencie a Právnickej fakulty UK, bude zaradený do databázových knižničných systémov. Publikované budú iba príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie.