Sekcie

Štátne orgány, demokracia
a občianska spoločnosť

Sekcia teórie práva, filozofie práva a ústavného práva. Rokovací jazyk: SK/CZ

Spôsoby riešenia nadnárodných a medzinárodných sporov

Sekcia medzinárodného práva a práva Európskej únie. Rokovací jazyk: EN

Míľniky štáto-právneho vývoja
v dejinách

Sekcia právnych dejín a rímskeho, kánonického a cirkevného práva Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Míľniky digitálnych regulácií
v práve Európskej únie

Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Potenciálne témy pre výskum
v oblasti Finančného práva

Sekcia finančného práva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Súčasný pohľad na výhody
a nevýhody jednotlivých právnych foriem obchodných spoločností

Sekcia obchodného a hospodárskeho práva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Krízy a ich vplyv na pracovné právo

Sekcia pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Výzvy civilného práva
v 21. storočí

Sekcia občianskeho práva. Rokovací jazyk: SK/CZ

Subsidiarita trestného práva
v teórii a aplikačnej praxi

Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Hodnotové determinanty občianskeho práva v čase krízy

Sekcia občianskeho práva. Rokovací jazyk: SK/CZ

Kybernetická kriminalita v čase krízy

Sekcia trestného práva kriminológie a kriminalistiky. Rokovací jazyk: SK/CZ