Sekcia pracovného práva

Internet ako pracovisko

Pandémia a dočasné obmedzenie mobility pracovníkov podnietili nielen modifikáciu existujúcich foriem zamestnávania, ale aj vznik úplne nových foriem zárobkovej činnosti s využitím internetu. Popri už štandardnej práci z domácnosti a telepráci vznikajú nové alternatívne formy zamestnávania, resp. výkonu práce ako influencer, youtuber, videoblogger. Mnohé z týchto nových foriem vykazujú prvky závislej činnosti. Flexibilita pri práci na internete si vyžiadala zavedenie práva na odpojenie, ale i opätovne otvorila diskusiu o ešte vyššej flexibilite napr. formou práce na zavolanie (work on demand). 

Garanti sekcie: JUDr. Pavol Rak, PhD. a doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Koordinátori sekcie: doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.