Sekcia pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Hodnota ženy v spoločnosti

Napriek takmer vyrovnanému počtu mužov a žien na svete, sú ženy stále menšinou v dnešnej spoločnosti. Téma sa zameriava na postavenie žien, najmä z pohľadu antidiskriminačného práva a pracovného práva. Zohľadňuje rôzne aspekty ako rodovú rovnosť, sklenený strop, rozdiely v odmeňovaní, ale aj prístup k utečenkám na trhu práce. Vítaný je aj multidisciplinárny pohľad na problematiku prepojený s právom sociálneho zabezpečenia, zdravotným právom (napríklad téma interrupcií), trestným právom (problematika znižovania trestných sadzieb za niektoré trestné činy, problematika nedostatočnej úpravy trestných činov proti ľudskej dôstojnosti), sociológiou či psychológiou. Cieľom sekcie je zamerať sa aj na tón spoločnosti, ktorý navodzuje dojem, že žena je nesvojprávna členka spoločnosti, ktorá nie je schopná sa sama rozhodovať.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.

Mgr. Denisa Nevická, PhD.