Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

Ozbrojené konflikty a kybernetické hrozby – výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia

Aj aktuálne dianie v rámci medzinárodného spoločenstva nám potvrdzuje, že problematika týkajúca sa zachovania mieru a bezpečnosti je nielen otázkou teoretických diskusií ale žiaľ aj praxe. S tým súvisí množstvo medzinárodnoprávnych aspektov a relevantných otázok. Táto sekcia je preto venovaná medzinárodnoprávnym aspektom ozbrojených konfliktov ako aj kybernetických hrozieb. Vytvára tak priestor na diskusiu týkajúcu sa týchto mimoriadne aktuálnych výziev pre medzinárodné právo 21. storočia. 

Garanti sekcie: doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD. a JUDr. Lukáš Mareček, PhD.

Koordinátori sekcie: Mgr. Ondrej Ružička, PhD. a Mgr. Lilla Ozoráková

Práva a povinnosti cudzincov optikou medzinárodného práva súkromného

V kontexte súčasnej krízy na Ukrajine, či migračnej krízy v EÚ sa sekcia zameriava na problematiku práv a povinností cudzincov, ktorí vstupujú v priestore SR, či EÚ do súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom. Diskusia sa upriami na to, aké práva môžu cudzinci vykonávať, resp. aké obmedzenia im kladú normy slovenského právneho poriadku    s dôrazom na medzinárodné právo súkromné.

Garanti sekcie: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. a doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

Koordinátori sekcie: Mgr. Dominika Gornaľová