Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

Aktuálne otázky medzinárodného environmentálneho práva – skrz pohľad medzinárodného práva verejného a medzinárodného práva súkromného

Po ustúpení pandémie COVID-19 sa značná časť problematiky medzinárodného práva obrátila na otázku ochrany environmentálnych práv, resp. ochranu životného prostredia. Vplyv jednotlivých faktorov, ktoré ovplyvňujú životné prostredie nie je možné obmedziť len na územie jedného suverénneho štátu, čo podnecuje zmeny, resp. potrebu reflexie v rámci systému medzinárodného práva. Predmetná téma či sa už pohybujeme v rovine ľudských práv, alebo iných špecifických oblastí medzinárodného práva, ako napríklad ochrana prírodných oblastí medzinárodného významu, riek, šíreho mora a podobne, predstavuje v nadväznosti na reakciu niektorých popredných svetových aktérov Európskej únie, Číny a Spojených štátov amerických značne dynamickú kategóriu v oblastiach vytvárania, vymožiteľnosti a aplikácie regulačných, zodpovednostných a donucovacích noriem medzinárodného práva. Nemôžeme opomenúť aj značné dopady ozbrojených konfliktov na celkovú záťaž na životné prostredie, čo v zmysle vyššie uvedených premís predstavuje problém, ktorý presahuje hranice prebiehajúcich konfliktov a stáva sa globálnym problémom, ktorý si vyžaduje medzinárodnoprávnu reflexiu. Zároveň osobitnú pozornosť si zasluhuje právna úprava nárokov na náhradu škody na životnom prostredí v prípadoch s väzbou k viacerým právnym poriadkom súčasne, a to konkrétne otázka medzinárodnej právomoci súdov a určovanie rozhodného práva. Analýza vybraných ustanovení relevantných právnych predpisov a zhodnotenie aplikačnej praxe národných súdov umožní vyhodnotiť aktuálnu právnu úpravu a priniesť návrhy de lege ferenda.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

doc. JUDr. Katarína Burdová, PhD.