Sekcia správneho práva a práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva

Výzvy verejnej správy v digitálnom prostredí

Téma sekcie sa zameriava na vývoj digitalizácie vo verejnej správe. Dôraz je kladený na príklady dobrej praxe s poukázaním na možnosti ich ďalšieho využitia a na výzvy, ktoré so sebou digitalizácia prináša najmä v kontexte vyššej miery automatizácie procesov vo verejnej správe. Sekcia sa realizuje v rámci projektu APVV-17-0403 – Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy.

Garanti sekcie: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. a JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Koordinátori sekcie: Mgr. Kristína Slámková a JUDr. Matúš Radosa