Sekcia správneho práva

Reformy vo verejnej správe a ich vplyvy
a dopady na výkon verejnej správy

Reformy verejnej správy sú súčasťou dynamických zmien prebiehajúcich v Slovenskej republike už od jej vzniku. Sekcia si kladie za dôraz nielen analýzu fungovania verejnej správy z pohľadu vnútroštátnej úpravy, ale vytvára priestor na široký diškurz aj z pohľadu medzinárodnoprávneho, pretože reformy a skvalitňovanie verejnej správy sú kontinuálnym procesom, ktorý je nevyhnutné analyzovať z nadnárodného pohľadu. Skvalitňovanie činnosti verejnej správy je nevyhnutne späté s hľadaním tzv. dobrých príkladov z praxe iných štátov, pričom je nevyhnutné tieto príklady analyzovať, vyhodnocovať efektívnosť a účelnosť ich použitia v našich podmienkach, prípadne hľadať vzájomné prieniky.


Práve v tomto roku už ubehlo desať rokov od odštartovania dosiaľ najväčšej reformy štátnej správy pod názvom ESO – Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa, ktorej cieľom je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Cieľom tejto sekcie je tiež zosumarizovať a analyzovať dopady tejto reformy na samotný výkon verejnej správy a to analýzou efektívnosti zavedených zmien vo fungovaní verejnej správy.

Garant sekcie:

doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.