Sekcia obchodného práva, hospodárskeho práva a finančného práva

Premeny obchodných spoločností podľa novej právnej úpravy a (súvisiace) aktuálne otázky finančného práva a práva obchodných spoločností

Sekcia sa zameriava na problematiku novej úpravy premien obchodných spoločností, nedostatkov v transpozícii smernice EÚ, otvorených otázok v kontexte finančného práva a práva obchodných spoločnosti.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.