Sekcia právnych dejín a rímskeho, kánonického a cirkevného práva

Míľniky štáto-právneho vývoja v dejinách

Téma sekcie sa zameriava na jednotlivé míľniky vývoja štátu a práva v dejinách, a to od počiatkov Rímskej ríše až po súčasnosť. Štát a právo ako dva kľúčové prvky formovali podobu spoločnosti od jej počiatkov, pričom v rámci jednotlivých vývojových etáp spoločnosti čelili aj rôznym výzvam a nástrahám. Ambíciou tejto sekcie je preto tieto míľniky identifikovať aj s ohľadom na hľadanie riešení aktuálnych výziev spoločnosti, a to v duchu výroku M. T. Cicera: historia magistra vitae.

Garanti sekcie:

prof. doc. Miroslav Lysý, PhD.

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

doc. JUDr. Martin Gregor, PhD.