Sekcia právnych dejín, právnej komparatistiky a rímskeho, cirkevného a kánonického práva

Ochrana a garancie práv a legitímnych záujmov v dejinách práva

Bez možnosti domáhať sa ochrany subjektívnych práv na súdoch by právo nemalo zmysel. Idea tejto ochrany je síce v princípe rovnaká už od čias antiky, ale jej podoba, inštitúcie a procesný postup pri domáhaní sa ochrany subjektívnych práv sa pochopiteľne menili. Zmeny v právnej úprave však nie vždy znamenajú zlepšenie kvality tejto ochrany, keďže sú často spojené s politickými zmenami a politické režimy v dejinách majú obvykle rôzny charakter a svojský prístup k myšlienke spravodlivosti.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
doc. Mgr. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LLM.
doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
doc. JUDr. Martin Gregor, PhD.