Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

Subsidiarita trestného práva v teórii a aplikačnej praxi

V rámci sekcie trestného práva bude venovaná pozornosť charakteristike trestného práva ako ultima ratio z hľadiska postihu porušovateľov práva. Téma sekcie bude skúmaná z hľadiska teórie trestného práva a aplikačnej praxe orgánov aplikácie práva (orgány činné v trestnom konaní a súdy). Budú skúmané jednotlivé inštitúty trestného práva hmotného a procesného, ktoré sú relevantné z hľadiska subsidiarity trestného práva.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.