Sekcia občianskeho práva

Výzvy civilného práva v 21. storočí

„Životom práva je boj“ – riekol nestor nemeckej záujmovej jurisprudencie, Rudolf von Ihering, pričom jeho citát je dodnes nadčasový. Či chceme alebo nie, vývoj globálneho diania sa nevyhnutne pretavuje aj do súkromnoprávnych vzťahov. Len za posledné roky je pod vplyvom postupnej elektronizácie či digitalizácie, trendu spolužitia párov rovnakého pohlavia, covidu-19 či dokonca konfliktu na Ukrajine európsky i národný zákonodarca nútený reagovať na zmeny v spoločnosti i vo svete. (Nielen) na úrovni súkromného práva sa tak postupne prijímajú alebo plánujú prijať nové právne úpravy či už hmotnoprávnej alebo procesnoprávnej povahy, v ktorých sa neraz reflektuje aktuálny problém, trend či fenomén doby.


Cieľom civilnoprávnej sekcie je obohatiť účastníkov konferencie i následných čitateľov zborníka o postrehy reflektujúce vyššie načrtnuté i nenačrtnuté aktuálne otázky, ktorých riešenia v sebe neraz subsumujú aj návrhy de lege ferenda.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Martin Križan, PhD.

Mgr. Marek Ivančo, PhD.

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA