Sekcia občianskeho práva

Právna úprava vecných práv v kontexte rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Tradícia, či modernizácia?

Právna úprava vecných práv prechádza neustálym vývojom, hoci nie tak dynamickým, ako je tomu v prípade právnej úpravy práv záväzkových. Vývoj tejto oblasti odzrkadľuje potrebu regulovať určitý okruh spoločenských vzťahov, ktoré nie sú regulované, prípadne nie sú regulované dostatočne. Oblasť vecných práv je v diskusiách v súčasnosti vedených v súvislosti s rekodifikáciou Občianskeho práva jednou z ústredných tém. Riešenie nastavenia právnej úpravy vecných práv predpokladá vo všeobecnosti dva smery, ktorými sa môže zákonodarca v tejto oblasti ubrať. Na jednej strane sa môže prikloniť k presadzovaniu tradičných hodnôt, na strane druhej sa môže k nastaveniu právnej úpravy vecných práv postaviť progresívne a priblížiť sa tak právnym úpravám krajín západnej Európy

Garanti sekcie: doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. a JUDr. Ing. Karin Raková, PhD. MBA

Koordinátori sekcie: Mgr. Vladimír Sedliak