Sekcia občianskeho práva

Spoluvlastníctvo – právnoteoretické a aplikačné limity

Sekcia občianskeho práva je zameraná na inštitút podielového a bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako kľúčové inštitúty súvisiace s vlastníckym právom. Vítané sú príspevky, ktoré sa zamerajú na analýzu limitov pri využívaní týchto inštitútov v aplikačnej praxi a prípadným návrhom de lege ferenda, koncipovaných na základe týchto analýz.

Garanti sekcie:

Mgr. Petronela Cvengrošová Luprichová, PhD.

Mgr. Tamara Čipková, PhD.